فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۲۰۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۸۲ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۳۱۷ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
62
۲٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۸۲ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۲٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۱۷۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
17
۲۶٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۱٬۵۶۷ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی