خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۷ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۸۶۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۵ کلمه در هر خبر)
80
۸٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۰۶ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۲٬۵۰۵ کلمه (متوسط ۳۶٫۸۴ کلمه در هر خبر)
90
۲۳٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۳۴۳٫۹۱ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۲۷٬۱۰۷ کلمه (متوسط ۳۹۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
49
۲۵۷٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۷ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۸
100
اخبار تغییر یافته ۶
77
اخبار حذف شده ۱
1
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار خانه ملت