فناوری و نوآوری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۷ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۸۵۹ نویسه (متوسط ۹۵٫۴۴ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۲۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۰۷۳ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۳٬۱۲۵ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۲۲ کلمه در هر خبر)
42
۳۰٬۸۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۴۲۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر

آخرین اخبار فناوری و نوآوری