راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵۷ -
تیتر ۵٬۴۴۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۲ کلمه در هر خبر)
82
۵۲٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۱۱۴٫۰۳ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۱۳٬۸۴۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
99
۱۲۶٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۸۷ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۸۵٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۴۰۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
50
۱٬۷۱۱٬۱۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۴۴ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱٬۵۲۷ (متوسط ۳٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۴۵۲
98
اخبار تغییر یافته ۳۴
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۵ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۳۷ خبر

آخرین اخبار راه دانا