بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۷ کلمه (متوسط ۹٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۶۶۴ نویسه (متوسط ۹۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۹۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲٬۰۳۲ کلمه (متوسط ۲۹۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
34
۲۰٬۲۷۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۷ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان