تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۴۸۶ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۴۸ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۸۷۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۶۹ کلمه در هر خبر)
93
۱۷٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۷۲ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۲۴٬۲۶۲ کلمه (متوسط ۴۴۹٫۳ کلمه در هر خبر)
57
۲۲۶٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۳ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۰٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۵۱
94
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار تین نیوز