فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۵۶۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۱۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۴۱ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۵ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱٬۲۵۷ کلمه (متوسط ۲۰۹٫۵ کلمه در هر خبر)
22
۱۲٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۱۵۰ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو