وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۷۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۰۶ کلمه در هر خبر)
73
۲٬۵۱۹ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۹۴ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۵۶۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
98
۵٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۰۶ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۵٬۲۷۵ کلمه (متوسط ۲۹۳٫۰۶ کلمه در هر خبر)
34
۴۹٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۶ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۳
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو