فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۷۱ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۶۱ کلمه (متوسط ۱۲۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
10
۳٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۱٬۲۲۶ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی