وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۴ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۱ -
تیتر ۱٬۴۵۱ کلمه (متوسط ۱۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
75
۱۳٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۱۳۸٫۵ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۳٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۶ کلمه در هر خبر)
99
۲۸٬۵۶۵ نویسه (متوسط ۲۸۲٫۸۲ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲۶٬۴۸۶ کلمه (متوسط ۲۶۲٫۲۴ کلمه در هر خبر)
30
۲۴۸٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۳ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۱
100
اخبار تغییر یافته ۲۲
45
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
استانی ۴۰ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش