لیدر.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۶ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۷۱ نویسه (متوسط ۸۵٫۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۳۱۰ کلمه (متوسط ۱٬۱۵۵ کلمه در هر خبر)
46
۲۱٬۵۹۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۷۹۵ نویسه در هر خبر)
15
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار لیدر.آی‌آر