فدراسیون جودو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۳۵۹ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۴۳۴ کلمه (متوسط ۴۷۸ کلمه در هر خبر)
61
۱۳٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۴٬۴۳۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون جودو