فدراسیون هندبال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۳۶۷ نویسه (متوسط ۷۳٫۴ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۳۰۷٫۸ کلمه در هر خبر)
36
۱۳٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار فدراسیون هندبال