خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۹ کلمه (متوسط ۷٫۸ کلمه در هر خبر)
94
۴۱۲ نویسه (متوسط ۸۲٫۴ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۱۱۶ کلمه (متوسط ۲٬۰۲۳٫۲ کلمه در هر خبر)
0
۹۶٬۵۶۱ نویسه (متوسط ۱۹٬۳۱۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
8
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر