بانی‌فیلم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۳۸۲ کلمه (متوسط ۷٫۸ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۷۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۸٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۵۷۷٫۱۶ کلمه در هر خبر)
75
۲۶۷٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۵٬۴۵۳ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۰٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
17
خبرهای عکس‌دار ۴۸
97
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴۳ خبر

آخرین اخبار بانی‌فیلم