ایسکانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۳۷۲ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۵ کلمه در هر خبر)
85
۹۹۱ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۸۴۸ کلمه (متوسط ۲۱۲ کلمه در هر خبر)
23
۷٬۸۸۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۷۱ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکانیوز