فدراسیون والیبال

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۰ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
86
۷۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۰۶۴ کلمه (متوسط ۴۳۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
55
۲۸٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۴٬۱۲۷ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون والیبال