سوره هنر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۹۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۹۴۷ نویسه (متوسط ۱۵۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
14
خلاصه ۱۸۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۷۷۴ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۵٬۷۱۱ کلمه (متوسط ۹۵۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
73
۵۴٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۹٬۱۶۲ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۳٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار سوره هنر