روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۳۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۶۱٫۶ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۱٬۸۷۲ کلمه (متوسط ۷۶۱٫۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۴۰۸٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۷٬۴۳۴ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۳۳۴ (متوسط ۶٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
35
خبرهای عکس‌دار ۵۳
96
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت