رسا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۲ -
تیتر ۹۰۷ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۵۶۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۰۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲٬۵۴۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۱ کلمه در هر خبر)
92
۲۳٬۶۳۶ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۹٬۴۳۸ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
54
۳۶۷٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۳۳۲ (متوسط ۳٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۸۵
92
اخبار تغییر یافته ۶
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
استانی ۴۲ خبر

آخرین اخبار رسا