وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۶ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۲۱۳ کلمه (متوسط ۱۵٫۲۱ کلمه در هر خبر)
72
۲٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۱۴۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۵۶۴ کلمه (متوسط ۴۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
85
۵٬۴۰۳ نویسه (متوسط ۳۸۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۵٬۰۵۳ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۹۳ کلمه در هر خبر)
44
۴۸٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۷ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری