مردم‌سالاری‌آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۳ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۵۶۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
88
۵٬۸۵۴ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۹۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۸۴۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
97
۱۶٬۷۴۲ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۶۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۴٬۴۴۹ کلمه (متوسط ۴۲۱٫۵۳ کلمه در هر خبر)
53
۲۳۰٬۱۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱۲۴ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۴۱
70
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار مردم‌سالاری‌آنلاین