آی‌تی‌‌من

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۱۲ نویسه (متوسط ۷۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲۷۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۵۶۳ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۷۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۵۷۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
75
۴۹٬۸۶۹ نویسه (متوسط ۵٬۵۴۱ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌‌من