ایمنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۵ -
تیتر ۱٬۷۶۷ کلمه (متوسط ۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
90
۱۷٬۳۸۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۱۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۶٬۰۲۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
98
۵۶٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۲۹۱٫۱۴ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۸۲٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۴۲۲٫۶۱ کلمه در هر خبر)
53
۷۸۴٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۲۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۸۶ (متوسط ۷٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۱۹۵
100
اخبار تغییر یافته ۹۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۲۸ خبر
اجتماعی ۵۱ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳۱ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایمنا