فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۹ مهر ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
92
۷۳۹ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۱ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۹۹۲ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲٬۰۵۸ کلمه (متوسط ۲۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
25
۱۸٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۲٬۰۳۷ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی