فناوری و نوآوری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۴ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۱٬۰۳۵ نویسه (متوسط ۱۱۵ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۶٬۰۳۵ کلمه (متوسط ۶۷۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
88
۵۹٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۶٬۶۰۵ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
4
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار فناوری و نوآوری