روزنامه فناوران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۵ کلمه (متوسط ۸٫۸۵ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۸۴٫۶۹ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۴۴۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۳۱ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۸٬۱۲۹ کلمه (متوسط ۶۲۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
82
۷۲٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۵٬۵۷۸ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۸۱ (متوسط ۶٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
32
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر

آخرین اخبار روزنامه فناوران