راه دانا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۷ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸۵ -
تیتر ۴٬۶۴۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۷ کلمه در هر خبر)
82
۴۴٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱۱٬۴۷۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۰۵٬۵۹۹ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۲۸ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۸۱٬۲۷۹ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
60
۱٬۶۸۲٬۹۳۳ نویسه (متوسط ۴٬۳۷۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۸۷ (متوسط ۳٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳۸۳
99
اخبار تغییر یافته ۲۶
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۳۸ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۵۱ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۱۵۸ خبر

آخرین اخبار راه دانا