فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۱۵٫۸ کلمه در هر خبر)
71
۸۵۳ نویسه (متوسط ۱۷۰٫۶ نویسه در هر خبر)
6
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۰۰۰ کلمه (متوسط ۲۰۰ کلمه در هر خبر)
21
۱۱٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۹ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی