خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۴۴۸ نویسه (متوسط ۷۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۴۲۹ کلمه (متوسط ۹۰۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
79
۵۱٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۸٬۵۴۰ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
20
خبرهای عکس‌دار ۱
16
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر