سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۰ فروردین ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸ -
تیتر ۳۲۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۸ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۷۶۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۳۶ کلمه در هر خبر)
91
۷٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۲۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۷٬۳۳۳ کلمه (متوسط ۲۶۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
30
۶۸٬۹۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۱ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۹۰ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۷
96
اخبار تغییر یافته ۴
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار سیتنا