دیپلماسی‌ایرانی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۵ فروردین ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۱۲ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۵۴۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۴ کلمه در هر خبر)
96
۴٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۰۶ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۴٬۶۰۸ کلمه (متوسط ۸۵۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
85
۱۳۴٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۷٬۸۹۳ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۵۴ (متوسط ۳٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۶
35
اخبار تغییر یافته ۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار دیپلماسی‌ایرانی