ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۳ آبان ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱٬۰۱۲ -
تیتر ۹٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۹٫۵۵ کلمه در هر خبر)
89
۹۲٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۹۱٫۸۶ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۳۴٬۶۵۸ کلمه (متوسط ۳۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۳۲۸٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۸۲ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۴۲۸٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۸۴ کلمه در هر خبر)
53
۳٬۹۹۱٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۴ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۳٬۸۴۲ (متوسط ۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱٬۰۱۱
99
اخبار تغییر یافته ۷۹
80
اخبار حذف شده ۱
93
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۲ خبر
اقتصادی ۶۹ خبر
اجتماعی ۴۶ خبر
بین‌الملل ۷۹ خبر
فرهنگی ۵۶ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۶۰ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۵۴۱ خبر
عکس ۱۹ خبر

آخرین اخبار ایرنا