فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ شهریور ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹۵ -
تیتر ۷٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
86
۷۰٬۴۷۵ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۹٬۵۰۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۱۸۱٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۶۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۴۵٬۱۲۰ کلمه (متوسط ۳۵۲٫۶۹ کلمه در هر خبر)
43
۲٬۳۴۱٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۳٬۰۰۳ (متوسط ۴٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۶۹۵
100
اخبار تغییر یافته ۲۷۱
2
اخبار حذف شده ۴
61
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۵ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۷۱ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
ورزشی ۷۸ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۹۳ خبر
عکس ۱۸ خبر

آخرین اخبار فارس