فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ شهریور ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۵۷ -
تیتر ۹٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۸۷٬۹۹۸ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۶۸ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲۳٬۶۷۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۳ کلمه در هر خبر)
92
۲۱۹٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۳۱ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳۰۵٬۵۹۹ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۵۹ کلمه در هر خبر)
43
۲٬۹۰۲٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۳٬۶۲۲ (متوسط ۴٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۸۵۷
100
اخبار تغییر یافته ۳۰۱
12
اخبار حذف شده ۳
76
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۴ خبر
اقتصادی ۴۶ خبر
اجتماعی ۴۰ خبر
بین‌الملل ۷۱ خبر
فرهنگی ۳۷ خبر
علمی-فناوری ۳۵ خبر
ورزشی ۱۴۶ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۳۸۱ خبر
عکس ۲۲ خبر

آخرین اخبار فارس