مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ خرداد ۱۳۹۹)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۱ -
تیتر ۱٬۳۵۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
92
۱۲٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۳٬۷۵۸ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۴ کلمه در هر خبر)
77
۳۴٬۲۴۸ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۷۲ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۶۱٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
47
۵۷۶٬۸۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۳ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۶۶۳ (متوسط ۴٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۱۶۱
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
عکس ۳۱ خبر

آخرین اخبار مشرق