مشرق

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
برو به: امروز (۴ شهریور ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۸ -
تیتر ۲٬۴۰۹ کلمه (متوسط ۸٫۳۶ کلمه در هر خبر)
93
۲۲٬۸۱۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۲۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۶٬۶۰۱ کلمه (متوسط ۲۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
76
۶۰٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۲۱۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱۲۸٬۷۷۶ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۱۴ کلمه در هر خبر)
56
۱٬۲۱۶٬۱۷۹ نویسه (متوسط ۴٬۲۲۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۵۰ (متوسط ۵٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۲۸۷
99
اخبار تغییر یافته ۴۴
61
اخبار حذف شده ۱
76
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اقتصادی ۳۳ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۳۸ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
ورزشی ۷۹ خبر
عکس ۶۳ خبر

آخرین اخبار مشرق