خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ مرداد ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۳ -
تیتر ۲٬۵۴۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۲۴٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹٬۱۷۴ کلمه (متوسط ۳۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
91
۸۶٬۰۸۹ نویسه (متوسط ۳۴۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۸۶٬۳۳۲ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۲۳ کلمه در هر خبر)
41
۷۹۹٬۰۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۹۳۳ (متوسط ۳٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
45
اخبار تغییر یافته ۹۳
8
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۳۱ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۴۳ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲۱ خبر
عکس ۲۵ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین