خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ فروردین ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۵ -
تیتر ۲٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۱۹٬۲۳۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۸۲ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۶٬۹۴۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۷ کلمه در هر خبر)
94
۶۴٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۲ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۵۴٬۸۷۹ کلمه (متوسط ۲۶۷٫۷ کلمه در هر خبر)
31
۵۰۲٬۴۵۶ نویسه (متوسط ۲٬۴۵۱ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۶۵۸ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۸۹
43
اخبار تغییر یافته ۷۴
9
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۵ خبر
عکس ۲۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین