خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ مرداد ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۷ -
تیتر ۲٬۸۵۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
86
۲۷٬۴۳۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۷ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۹٬۹۳۸ کلمه (متوسط ۳۷٫۲۲ کلمه در هر خبر)
89
۹۳٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۳۴۸٫۸۹ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۸۶٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۳۹ کلمه در هر خبر)
38
۷۹۳٬۹۶۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۴ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۹۷۱ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱۱۴
42
اخبار تغییر یافته ۱۱۸
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۰ خبر
اقتصادی ۳۹ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳۶ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲۶ خبر
عکس ۳۰ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین