فرارو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۳ آذر ۱۳۹۷)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۶۴۰ کلمه (متوسط ۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۱۲۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۷۷ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۹٬۶۵۹ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۸ کلمه در هر خبر)
50
۲۷۸٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۷ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۲۶۶ (متوسط ۳٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴۲
56
اخبار تغییر یافته ۲
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار فرارو