شما نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ تیر ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۹۳۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۳ کلمه در هر خبر)
88
۹٬۰۳۹ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۹ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲٬۸۷۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۶ کلمه در هر خبر)
98
۲۶٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۶۱ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۳۷٬۳۳۲ کلمه (متوسط ۴۰۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
50
۳۴۴٬۵۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۰۵ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۰۵ (متوسط ۳٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
86
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۶۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار شما نیوز