دیدبان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ مرداد ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۲۰۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۱۲۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۷۰۲ کلمه (متوسط ۴۶٫۸ کلمه در هر خبر)
76
۶٬۱۷۷ نویسه (متوسط ۴۱۱٫۸ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۴٬۳۰۲ کلمه (متوسط ۲۸۶٫۸ کلمه در هر خبر)
33
۳۸٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۷۸ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر

آخرین اخبار دیدبان ایران