فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
برو به: امروز (۳ تیر ۱۳۹۷)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۱۰ کلمه (متوسط ۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۲۴۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۸ نویسه در هر خبر)
60
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۵۵۰ کلمه (متوسط ۱۸۲ کلمه در هر خبر)
18
۴۹٬۱۱۱ نویسه (متوسط ۱٬۹۶۴ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۳
92
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو