فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ فروردین ۱۳۹۷)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۴۴ کلمه (متوسط ۹٫۳۸ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۲ نویسه در هر خبر)
55
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۵۱۸ کلمه (متوسط ۲۵۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
28
۷۰٬۱۴۵ نویسه (متوسط ۲٬۶۹۸ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۲۳ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو