خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
برو به: امروز (۵ فروردین ۱۳۹۸)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۴ -
تیتر ۷۹۸ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۷٬۸۷۱ نویسه (متوسط ۷۵٫۶۸ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۰٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۳۸۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
48
۳۸۲٬۸۳۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۳۷ خبر
ورزشی ۱۰ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران