خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ آبان ۱۳۹۶)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۸٫۲۶ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۵۸۰ نویسه (متوسط ۸۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
64
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
39
۵۸٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۶ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۹۱ (متوسط ۴٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران