خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۶ تیر ۱۳۹۷)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۸٫۲۶ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۵۸۰ نویسه (متوسط ۸۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
64
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
39
۵۸٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۶ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران