شناسهٔ خبر: 57354036 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه مناقصه‌مزایده | لینک خبر

فراخوان ها

3672 مناقصه - شهـرداری رودهن - پروژه روکش آسفالت

صاحب‌خبر -

                                                                                                                                                                                    

آگهی مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 402102 مصوب 1401 و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره 4849/01/1401 مورخ 07/02/1401 نسبت به برگزاری مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای) پروژه روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی بلوار شریعتی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در این مناقصه می‌بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 29/09/1401 نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شایان‌ذکر است کمیسیون معامـلات عمده این شهـرداری در روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 رأس ساعت 00: 15 در محل دفتر شهردار برگزار می‌گردد.

1 موضوع مناقصه: پروژه روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی بلوار شریعتی با اعتبار داخلی

15.000.000.000 ‌ریال

2 مهلت تسليم تضمین شرکت در مناقصه (حضوری) و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد (غیرحضوری) تا ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 29/09/1401

3- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد: خرید اسناد در سامانه با مبلغ 2.500.000 ریال

4- محل خرید اسناد مناقصه: کلیه مراحل خرید و تحویل به‌صورت الکترونیکی (رمزگشایی در سامانه ستاد) می‌باشد.

5- سپرده شرکت در مناقصه: به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به‌حساب بانکی مندرج در فراخوان عمومی

6 كميسيون معاملات عمده شهرداري رودهن جهت رمزگشایی پاکت‌های پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار تشکیل می‌گردد.

7 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

8 هزينه چاپ سه نوبت آگهي در روزنامه و هزینه‌های مأخوذه سامانه ستاد ایران به عهده برنده مناقصه است.

9- برندگان اول، دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10-سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

11- به پیشنهادات پیمانکاران فاقد صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5 راه و باند)، گواهینامه صلاحیت ایمنی (HSE) و نیز پیشنهاد قیمت فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

          

سید محمد موسوی منش

شهردار رودهن

 

نظر شما