شناسهٔ خبر: 42813544 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

جدول پخش مدرسه تلويزيوني ايران، اول مهر

صاحب‌خبر -
خبرگزاری آریا- جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی ایران در روز سه شنبه اول مهر 99 اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، فهرست برنامه‌های مدرسه تلویزیونی شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما به این شرح است:

شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ حسابداری صنعتی پایه ١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فتی و خرفه‌ای
ساعت ٩ تا ٩:٣٠حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢٠:5٠ تا٢١:١5 متره و برآورد پایه١٢ رشته معماریشاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١5 تا٢١:5٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک پایه١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای

6پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:45 تا ١١:١٠فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣5 فارسی و‌نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣5 تا١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢5بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢5 تا١٢:5٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت١٣:١5 تا١٣:45 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ١4:٣٠ تا١5:٠٠ علوم تجربی (فصل دوم) پایه هفتم
ساعت ١5:٠٠ تا١5:٣٠ علوم تجربی (فصل دوم) پایه هشتم
ساعت ١5:٣٠ تا ١6علوم تجربی (فصل اول) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١6 تا ١6:٣٠:انجام پروژه عملی با پاورپوینت -6

متوسطه دوم:
ساعت ١6:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ٢ پایه١١- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢5 ریاضی پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠:٢5 تا٢:5٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4
ساعت7:30درس جامعه شناسی 3پایه12رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت8 درس زبان خارجی2پایه11 مشترک تمام رشته‌ها.
ساعت8:30درس ریاضی آمار2پایه11رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت10:15درس جامعه شناسی2 پایه11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت10:45درس جغرافیای ایران پایه10 مشترک تمام رشته ها.
ساعت11:15درس جامعه شناسی 1پایه10 مشترک تمامی رشته ها.
ساعت11:45درس زبان خارجی3 پایه12تمامی رشته ها.
ساعت12:15درس حسابان2 پایه12 رشته ریاضی فیزیک.
ساعت12:45درس هندسه 2پایه11رشته ریاضی فیزیک.
ساعت13:15درس حسابان2 پایه12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلام
ساعت15درس علوم و معارف قرآنی 2 پایه 11رشته علوم و معارف قرآنی.
ساعت15:30درس تاریخ اسلام 3پایه 12رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت16درس احکام 3 پایه 12رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت16:30درس پیام‌های ٱسمانی پایه هشتم متوسطه اول

نظر شما