شناسهٔ خبر: 40302376 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: سینا | لینک خبر

فواید گیاهان دارویی را بشناسیم؛

تأثیر روغن گل مغربی بر سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS ) یکی از مهمترین اختالالت تولید مثلی در زنان است. گزارش های مثبتی در رابطه با اثرات ترکیب های گیاه گل مغربی بر محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیز وجود دارد.

صاحب‌خبر -

بـا توجــه بــه عـوارض هورمــون درمــانی در سندرم تخمـدان پلـی کیسـت، مطالعه های مختلفـی در رابطـه بـا اثـر گیاهـان دارویی بر تغییـرات غلظـت هورمـون هـای جنسـی در درمان سـندرم تخمـدان پلـی کیسـت صـورت گرفتـه است.

طی پـژوهشی روغـن گـل مغربـی توانسـت موجب تغییرات مثبت در غلظت هورمون های جنسی و افزایش حساسیت به انسولین در سندرم تخمـدان پلـی کیستیک شود.

اثرات دیده شده ممکن است به واسـطه میزان بالای اسید چرب ضروری گامالینولئیک موجود در این گیاه باشد. گاما لینولئیک اسید موجود در روغـــن گـــل مغربـــی دارای اثـــرات ضـــد التهـــابی است.

روغن گل مغربی با تغییر غلظت هورمون های FSH ،LH و تستوسترون در سندرم تخمدان پلی کیستیک می تواند موجب کاهش عوارض ناشی از این تغییرات هورمونی شود.

در 70 درصد از زنانی که به سـندرم تخمـدان پلی کیستیک مبتلا می شوند، مقاومت بـه انسـولین مشــاهده شــده است. روغن گل مغربی موجب کاهش انسولین و گلوکز سرم و افزایش حساسیت به انسولین در سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود.

با مطالعه های کامل تر در این زمینه می توان روغن گل مغربی را جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی در درمان PCOS توصیه کرد.

 

 

نظر شما